Naudingos nuorodos

Vairuotojų darbo ir poilsio rėžimas

ATMINTINĖ VAIRUOTOJUI DĖL VAIRAVIMO IR POILSIO REŽIMO
Pagal Tarybos reglamentus (EEB) Nr. 3821/85 ir 561/2006

TACHOGRAFO REGISTRACIJOS LAPŲ NAUDOJIMAS

Vairuotojai naudoja registracijos lapus kiekvieną darbo dieną, iškart, kai perima transporto priemonę. Registracijos lapas neišimamas anksčiau negu baigiasi darbo laikas, išskyrus tuos atvejus, kai tikrinantis pareigūnas nurodo juos išimti. Registracijos lapo negalima naudoti ilgiau nei 24 val. Vairuotojai negali naudoti suteptų ar sugadintų registracijos lapų. Lapai turi būti tinkamai saugomi. Jei vairuotojas negali naudotis transporto priemonėje sumontuotu analoginiu tachografu, nes kurį laiką nebūna transporto priemonėje, savo veiklos laikotarpius – „kiti darbai“, „buvimas darbe“ ar „pertraukos darbo metu ir kasdienio poilsio laikotarpiai“ – rašymo priemone įskaitomai užrašo registracijos lape jo nesutepdamas.
Kiekvienas ekipažo narys savo registracijos lape registruoja tokią informaciją:
1. pradėdamas naudoti registracijos lapą - savo vardą ir pavardę;
2. laiką ir vietą, kurioje pradedamas naudoti registracijos lapas, ir laiką ir vietą, kurioje jo naudojimas baigiamas;
3. kiekvienos jam priskirtos transporto priemonės registracijos numerį, ir pradėdamas pirmą lape įrašytą kelionę, ir pakeitęs transporto priemonę, visą registracijos lapo naudojimo laiką;
4. odometro rodmenis:
pirmos lape įrašytos kelionės pradžioje;
paskutinės lape įrašytos kelionės pabaigoje;
jei per darbo dieną pakeičiama transporto priemonė (jam priskirtos transporto priemonės parodymai ir transporto priemonės, kuri jam bus priskirta, parodymai);
5. kiekvienos transporto priemonės pakeitimo laiką.

VAIRUOTOJO KORTELĖS NAUDOJIMAS

Vairuotojai naudoja vairuotojo kortelę kiekvieną darbo dieną, iškart, kai perima transporto priemonę. Vairuotojo kortelė neišimama anksčiau negu baigiasi darbo laikas, išskyrus tuos atvejus, kai tikrinantis pareigūnas nurodo ją išimti. Jei vairuotojas negali naudotis transporto priemonėje sumontuotu skaitmeniniu tachografu, nes kurį laiką nebūna transporto priemonėje, savo veiklos laikotarpius – „kiti darbai“, „buvimas darbe“ ar „pertraukos darbo metu ir kasdienio poilsio laikotarpiai“ – rašymo priemone įskaitomai užrašytus lape perkelia į vairuotojo kortelę, naudodamas tachografo rankinio įrašymo mechanizmą. 
Vairuotojas gali turėti tik vieną galiojančią vairuotojo kortelę. Jis privalo naudoti tik savo asmeninę kortelę. Vairuotojui neleidžiama naudoti defektinės kortelės arba kortelės, kurios galiojimo laikas yra pasibaigęs.

TACHOGRAFO REGISTRACIJOS LAPŲ AR VAIRUOTOJO KORTELĖS PATEIKIMAS

Vairuotojas privalo turėti kelionės metu bei pateikti įgaliotam pareigūnui pareikalavus:
1. jei vairavo transporto priemonę, kurioje įrengtas analoginis tachografas:
1.1. einamosios dienos ir prieš tai ėjusių 28 dienų vairuotojo naudotus registracijos lapus;
1.2. vairuotojo kortelę, jei turi;
1.3. visus einamosios dienos ir prieš tai ėjusių 28 dienų ranka darytus įrašus ir spaudinius pagal Reglamentų (EEB) 3821/85 ir (EB) Nr. 561/2006 reikalavimus.
2. jei vairavo transporto priemonę, kurioje įrengtas skaitmeninis tachografas:
2.1. savo asmeninę vairuotojo kortelę;
2.2. visus einamosios dienos ir prieš tai ėjusių 28 dienų ranka darytus įrašus ir spaudinius pagal Reglamentų (EEB) 3821/85 ir (EB) Nr. 561/2006 reikalavimus; 
2.3. registracijos lapus, atitinkančius 2.2 punkte nurodytą laikotarpį, kurio metu jis vairavo transporto priemonę, kurioje yra sumontuotas analoginis tachografas.

VAIRAVIMO IR POILSIO REŽIMAS

Vairavimo trukmė:
kasdienio vairavimo trukmė negali viršyti 9 valandų;
ją du kartus per savaitę galima pailginti iki 10 valandų;
kassavaitinio vairavimo trukmė negali viršyti 56 valandų;
bendra vairavimo trukmė per dvi savaites paeiliui negali viršyti 90 valandų.
Pertraukos:
po keturių su puse valandų vairavimo vairuotojas, jeigu nepradeda ilsėtis, turi daryti ne trumpesnę kaip 45 minučių pertrauką, 
šią 45 minučių pertrauką galima pakeisti dvejomis pertraukomis, kurių viena būtų ne trumpesnė kaip 15 minučių pertrauka, po to sektanti kita pertrauka ne trumpesnė kaip 30 minučių;
pertraukos metu vairuotojas negali vairuoti, dirbti kitų darbų. 
Kasdienis poilsis:
per kiekvieną 24 valandų laiko tarpą po prieš tai pasinaudoto kasdienio ar kassavaitinio1 poilsio laikotarpio vairuotojas turi būti pasinaudojęs kasdienio poilsio laikotarpiu; 
jei kasdienio poilsio laikotarpis trunka ilgiau kaip 9 valandas, bet yra trumpesnis nei 11 valandų, tai šis kasdienio poilsio laikotarpis laikomas sutrumpintu kasdienio poilsio laikotarpiu; 
tarp bet kurių dviejų kassavaitinio poilsio laikotarpių vairuotojas gali pasinaudoti daugiausiai trimis sutrumpintais kasdienio poilsio laikotarpiais;
per 30 valandų laikotarpį po prieš tai pasinaudoto kasdienio ar kassavaitinio poilsio laikotarpio vairuotojas, dirbantis su porininkais3, turi būti pasinaudojęs kitu mažiausiai 9 valandų kasdienio poilsio laikotarpiu.
kasdienio poilsio laikotarpis gali būti pratęsiamas, kad sudarytų normalų4 arba sutrumpintą5 kassavaitinio poilsio laikotarpį; 
jei vairuotojas nusprendžia, pasinaudoti kasdienio poilsio ir sutrumpinto kassavaitinio poilsio laikotarpiais ne transporto priemonės nuolatinio laikymo vietoje galima pasinaudoti transporto priemone, jei joje kiekvienam vairuotojui yra įrengtos tinkamos miegojimo vietos, o transporto priemonė stovi vietoje.
Kassavaitinis poilsis:
per bet kurias dvi paeiliui einančias savaites vairuotojas turi pasinaudoti mažiausiai:
dviem normaliais kassavaitinio poilsio laikotarpiais, arba
vienu normaliu kassavaitinio poilsio laikotarpiu ir vienu sutrumpintu kassavaitinio poilsio laikotarpiu; 
sutrumpintas kassavaitinis poilsis turi būti kompensuojamas lygiaverčiu poilsiui skirtu laiku. 
bet koks laikas, praleistas vykstant į vietą, kurioje paimama transporto priemonė, kuriai taikomas reglamentas, ar grįžtant iš tokios vietos, jei transporto priemonė nėra vairuotojo namuose ar darbovietėje, nelaikomas poilsiu ar pertrauka, išskyrus atvejus, kai vairuotojas yra kelte arba traukinyje ir turi galimybę pasinaudoti gultu ar lova; 
bet koks laikas, vairuotojo praleistas vairuojant transporto priemonę, kuriai netaikomas reglamentas, vykstant iki ir nuo transporto priemonės, kuriai taikomas šis reglamentas, jei ji nėra vairuotojo namuose ar darbovietėje, laikomas "kitu darbu".

NAUDOJAMI PAAIŠKINIMAI

1. kassavaitinio poilsio laikotarpis – tai kassavaitinis laiko tarpas, per kurį vairuotojas gali laisvai disponuoti savo laiku, apimantis „normalų kassavaitinio poilsio laikotarpį“ arba „sutrumpintą kassavaitinio poilsio laikotarpį“
2. normalus kasdienio poilsio laikotarpis – tai mažiausiai 11 valandų laikas skirtas poilsiui. Šis laikotarpis gali būti suskirstytas į du laikotarpius, kai pirmasis yra mažiausiai 3 valandų nepertraukiamas laikotarpis, o antrasis – mažiausiai 9 valandų nepertraukiamas laikotarpis;
3. sutrumpintas kasdienio poilsio laikotarpis – mažiausiai 9 valandų, bet trumpesnis nei 11 valandų, laikas skirtas poilsiui;
4. darbas su porininkais – tai padėtis, kai kiekvieno vairavimo laikotarpio metu transporto priemonėje yra bent du vairuoti turintys vairuotojai. Pirmą darbo su porininkais valandą vienam vairuotojui ar vairuotojams būti transporto priemonėje nebūtina, tačiau likusį laikotarpį jų buvimas privalomas;
5. normalus kassavaitinio poilsio laikotarpis – tai mažiausiai 45 valandų laikas skirtas poilsiui;
6. sutrumpintas kassavaitinio poilsio laikotarpis – trumpesnis nei 45 valandų laikas skirtas poilsiui, kuris gali būti sutrumpintas ne daugiau kaip iki 24 paeiliui einančių valandų